Eseménynaptár
Nov. 2021
HKSzCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Partnereink
Hírlevél feliratkozás
E-mail cím:

Alapszabályzat

A Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:
 

I.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
- A szervezet neve: Rendőr Kulturális és Hagyományőrző  Egyesület
rövidítése: RKHE
- Székhelye:  Budapest, 1051 Budapest Zrínyi u. 5.
- Működési terület: Magyar Köztársaság egész területe
- Az RKHE képviseletére jogosult:  az RKHE elnöke, alelnöke vagy titkára külön külön
- Aláírási joggal az elnök, az alelnök, a titkár külön-külön rendelkeznek, 500.000 Ft.-ot meghaladó pénzügyi tranzakció esetén ketten együttesen rendelkeznek.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azok részére támogatást nem nyújt.

II.

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA:

A Magyar Köztársaság Rendőrségét érintő kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése és lebonyolítása, a meglévő emlékeket megidéző hagyományok ápolása és felelevenítése, a rendvédelem emlékeit megörökítő műemlékek ápolása, védelme.

Ezen cél elérése érdekében az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI törvény 26. § c) szerint):

a.) kapcsolattartás a rendőrség nyugállományú tagjaival, azok önszerveződő csoportjaival, nyugdíjas klubjaival, az ő munkájuk segítse, működési feltételeik megteremtése, valamint közreműködés nyugdíjasaink szociális problémáinak megoldásában (Khtv 26. § c) 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. )

b.) az aktuális művelődési, tudományos és ismeretterjesztő információk hatékony közvetítésének segítése, nyitott szakmai képzések, fórumok szervezése, kutatások támogatása, publikálása (Khtv. 26. §. c) 3. tudományos tevékenység, kutatás )

c.) az igény szerint felmerülő témakörökben különböző közérdeklődésre számot tartó tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése. (Khtv. 26. §. c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés )

d.) Kulturális, és szabadidős rendezvények megrendezése, a rendőrségen belüli amatőr képző és előadó-művészeti tevékenységek felkarolása, összefogása, számukra bemutatkozási lehetőségek, fesztiválok szervezése. (Khtv. 26. §. c) 5. kulturális tevékenység,  6. kulturális örökség megóvása )

e.) A rendőrség és a rendvédelem témakörében állított műemlékek ápolása, állagának megóvása. (Khtv. 26. §. c ) 7. műemlékvédelem )

f.) Gyermek és ifjúságvédelem témakörében ismeretterjesztő és megelőző programok szervezése, - különös tekintettel a gyermektáboraink programjainak prevenciós célú kialakítására, - valamint csatlakozás a rendőrség, és más ifjúságvédelmi szervezetek hasonló jellegű kezdeményezéseihez. (Khtv. 26. §.  c ) 10, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet )

g.) Sportrendezvények szervezése. (Khtv. 26. §.  c ) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység     kivételével )

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.

A RKHE KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE BÁRKI JOGOSULT tagsági viszonyától függetlenül

III.

 

3.      AZ EGYESÜLET TAGJAI

Az egyesület tagja lehet, aki erkölcsileg feddhetetlen, az egyesület céljaival azonosulva tevékenykedik, s munkája, érdeklődési köre kapcsolódik a rendőrségen belüli szervezett humán művelődési, hagyományőrző és tudományos formákhoz, s ebben aktív tevékenységet vállal. A tagfelvételhez ajánlója az egyesület egyik tagja. Az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeket és a tagdíj megfizetését vállalja.

A tagsági viszony a jelentkezést követően, az elnökség általi elfogadás után a tagsági díj befizetésével kezdődik. A közgyűlés jogorvoslati fórum.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a tagdíj nemfizetésével vagy kizárással.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

Azt a tagot, aki a tárgyévi tagdíját az év utolsó napjáig nem fizeti meg, az egyesület törli a tagjegyzékből.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok továbbá: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

Az egyesületbe tagként való belépés, illetve kilépés önkéntes. A tagfelvételről az ajánlás alapján a Közgyűlés dönt.

Megjegyzés: A tag kérheti tagságának felfüggesztését, legfeljebb egy év időtartamra, ha ezen idő alatt indokolt a távolmaradása.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A tag jogai:

a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein
b.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület összehívott szerveinek ülésén,
c.) az egyesület szerveibe választhat és választható,
d.) észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban.

A tag kötelességei:

a.) az egyesület alapszabályát, szabályzóit és szervei által hozott határozatait betartani,
b.) tevékenységével elősegíti az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
c.) az egyesület rendezvényein és összejövetelein taghoz méltó magatartást tanúsít,
d.) az egyesületi tagdíjat fizeti.

4.      AZ EGYESÜLET LEGFŐBB SZERVE A KÖZGYŰLÉS

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok felének plusz egy főnek a jelenléte esetében határozatképes. A közgyűlést a Választmány hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell lennie. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

A  Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a,- Az Alapszabály elfogadása és módosítása
b,- Az éves program és a költségvetés elfogadása
c,- a Választmány és a  Felügyelő Bizottság megválasztása
d,- A tisztségviselők munkájának értékelése,
e.- Az éves beszámoló, a gazdasági beszámoló, valamint ezekkel egyidejűleg a Khtv. 19. §.  (3) a-g. pontjaival  meghatározott  tartalmú KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS jóváhagyása
f,- Jelképek, szimbólumok elfogadása
g,- Elismerés, kitűntetés alapítása
h,- Fegyelmi jogkör gyakorlása
i,- Tagdíj mértékének meghatározása
j,- Döntés a feloszlás, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondásáról
k,- Állásfoglalás a szervezetre vonatkozó bármilyen kérdést illetően
l., Jogorvoslati kérelmek elbírálása a Választmány döntései tekintetében.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Határozathozatal esetében minősített többséget csak az alapszabály módosítása igényel. A közgyűlés határozatképes, ha a tagság 50%-a + 1 fő megjelent, kivétel az alapszabály módosítása esetén.

5.      AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELŐ SZERVE:
         A VÁLASZTMÁNY

A Választmány tagjait az egyesület közgyűlése közvetlenül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg.

A Választmány létszáma: 3 fő 
        
A Választmány tagjai:                   

- elnök,
- alelnök
- titkár

A közgyűlés a Választmány tagjait 4 évre választja.

A közgyűlés Sas Ferencet elnöknek, Csüllög Endrét alelnöknek, Mikó Lászlót titkárnak megválasztotta.

Két közgyűlés közötti időben a Választmány dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen a Választmány köteles beszámolni.

A Választmány jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni.

A Választmány minimum két tag jelenléte esetén határozatképes. A Választmány szükséghez képest - de évente legalább négyszer  tart ülést, melyet az Elnök hív össze. A Választmány ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 7 nap időköznek kell lennie

A Választmány ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A Választmány határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján.   

Hirdetések